භව තෘෂ්ණාව හා විමුක්තිය

බුදු සමය සමග ප්‍රත්‍යනීක සම්බන්ධතාවයකින් යුතු සෙසු දර්ශන නම්, ශාස්වතවාදී දර්ශන ලෙස සැලකුනු ආත්මවාදී දර්ශනයි. එ් දර්ශන අනුව, අධ්‍යාත්මක ව්‍යායාමයක ප්‍රතිඵලය සදාකාලික ජීවිතයක් විය යුතුය. බුදුසමය අනුව, මෙකී සදාකාලික ජීවිතයක් පිළිබඳව ඇති තෘෂ්ණාව ම, භවකාරක දුකට හේතුවන්නකි.

භවතෘෂ්ණාවත්, මනසෙහි පූර්ණ විමුක්තියත් යන දෙක අනෝන්‍ය වශයෙන් ගැලපිය නොහැකිය.